Commissies

De vaste commissies van de ondernemingsraad

Om efficiënt en effectief te kunnen werken, wordt het OR-werk verdeeld over 4 vaste commissies. Deze commissies hebben ieder hun eigen aandachtsgebieden, kennis en kunde. De OR-leden kunnen aan het begin van hun zittingsperiode kiezen in welke commissie ze het liefste zitting nemen. We proberen daarbij de bezetting van de commissies zo evenredig mogelijk te verdelen. De vaste commissies kiezen zelf uit hun midden een voorzitter en een notulist.

De Sociale en Financiële commissie

Deze commissie behandelt voor de OR alle onderwerpen die te maken hebben met het sociale en financiële beleid. De meeste personele regelingen vloeien voort uit de Cao en wetgeving. De commissie verdiept zich in het financiële beleid van de organisatie en de commissie behandelt iedere maand de financiële rapportages. De eindverantwoordelijkheid en de besluitvorming  betreffende deze onderwerpen berust altijd bij de OR zelf.

De commissie Veiligheid, Gezondheid en Welzijn

Deze commissie behandelt voor de OR alle aangelegenheden die te maken hebben met Veiligheid, Gezondheid, Welzijn en Milieu. De commissie bewaakt of de Cao en wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden, de arbeids- en rusttijden, verzuimbegeleiding en re-integratie en het milieu goed worden toegepast. De eindverantwoordelijkheid en de besluitvorming  over al deze onderwerpen berust altijd bij de OR zelf.

Dagelijks Bestuur

Het dagelijks bestuur (DB) van de OR stuurt de ondernemingsraad aan; brengt structuur aan in de aangeleverde stukken, de planning en de afhandeling van de onderwerpen; stelt de agenda’s van alle OR- en overlegvergaderingen met de bestuurder op; bewaakt de voortgang van het totale medezeggenschapsproces, de voortgang van de afzonderlijke OR-commissies  en de ontwikkeling en bekwaming van de individuele OR-leden. Het DB houdt zich inhoudelijk bezig met de strategie van de OR en beleidsvoorbereidend werk. Aan het begin van iedere zittingsperiode kiest de OR uit zijn midden een voorzitter, een vice-voorzitter/-secretaris en een secretaris. Zij vormen tezamen het dagelijks bestuur van de OR. Daarnaast kunnen OR-leden op toerbeurt toegevoegd DB-lid zijn. Ten behoeve van de continuïteit is de ambtelijk secretaris van de OR het vaste, toegevoegde DB-lid. De ambtelijk secretaris is een professionele beroepssecretaris/stafadviseur die in vaste dienst is van de OR. Het is dus geen gekozen OR-lid en de ambtelijk secretaris heeft geen stemrecht bij besluitvorming door de OR.

De Verkiezingscommissie

De huidige Verkiezingscommissie bestaat uit:

  • Ellen de Vries
  • Hanneke van der Linden
  • Thomas Bos

Vragen aan de Verkiezingscommissie? Mail naar ondernemingsraad@.nl