Kernwaarden

Kernwaarden van de ondernemingsraad

De Ondernemingsraad (OR) is de wettelijke vertegenwoordiger van alle medewerkers. Wij zijn de stem van de medewerkers, komen op voor hun welzijn, maar verliezen daarbij het belang van de organisatie niet uit het oog. Wij bewaken de balans tussen goed werkgeverschap en werknemerschap en doen dat vanuit vier kernwaarden: veilig, gastvrij, open en vernieuwend.

Veilig

Als OR behartigen we de belangen van medewerkers. Dat kan alleen als medewerkers ons makkelijk kunnen vinden en zich veilig weten bij ons. Dat laatste is cruciaal. Niet voor niets zetten we de kernwaarde ‘veilig’ voorop. Vragen, klachten en suggesties die collega’s elders niet kwijt kunnen of willen, kan men in alle vertrouwen met ons delen. Met de zekerheid dat wij zeer zorgvuldig omgaan met de gedeelde informatie en eventuele vervolgstappen in het traject altijd vooraf bespreken met de betrokkenen.

Gastvrij

Mensen uit alle lagen van de organisatie weten ons te vinden. Collega’s kennen ons. Daar zijn wij blij om, want we willen gastvrij zijn, makkelijk benaderbaar. Daarom vertellen we wat we doen in onze nieuwsbulletin, in onze OR-verslagen en houden we eenmaal per vier weken een openbare OR-vergadering, waarvoor we iedereen middels de gepubliceerde agenda’s uitnodigen. Daarnaast houden we tweemaal per week inloopspreekuur, waar iedereen met vragen vrij binnen kan lopen en we plegen altijd overleg met iedereen die betrokken is bij onderwerpen waarover aan de OR om advies of instemming wordt gevraagd.

Open

Openheid en gastvrijheid hebben duidelijke raakvlakken. Medewerkers kunnen als toehoorder de openbare OR-vergadering bijwonen en ook onze notulen zijn openbaar. Daarnaast zijn we altijd bereid om extra uitleg te geven. Maar openheid is ook: verwachtingen managen. Garanties op een succes kunnen we niet geven, wel de zekerheid dat we alles uit de kast halen voor het beste resultaat. Openheid verwachten we ook van anderen. Als we informatie missen of bijvoorbeeld twijfelen over de voortgang van een afgesproken traject, spreken we de bestuurders daar op aan.

Vernieuwend

Door middel van scholing en training houden we onze kennis en kunde op peil. ‘Blijvend leren en groeien’ is het motto. We maken gebruik van moderne, digitale (communicatie)middelen zoals onze eigen website, nieuwsberichten en het organiseren van digitale OR-verkiezingen. We werken zelf ook volledig digitaal. De OR-leden beschikken over een tablet waarmee ze kunnen inloggen op het netwerk, waar ze digitaal de beschikking hebben over alle stukken die we moeten bespreken. Zo kunnen we volledig papierloos vergaderen en ons voorbereiden. We gaan bewust en zuinig om met de beschikbare middelen en we sparen zoveel mogelijk het milieu.

Op strategisch gebied willen we daar waar dat kan graag ‘vooraan in het traject’ gaan zitten. Door vroegtijdig mee te denken over beleidskeuzes kunnen wij de medewerkers nog beter vertegenwoordigen en het draagvlak voor beleid verder versterken. Daar waar nodig vragen we ondersteuning van interne en externe inhoudsdeskundigen en adviseurs.